Posts con el tag ‘Derecho de familia’

L’impost i les ideologies

Els proposo un joc senzill. Llegeixin unes cites i busquin què tenen en comú. La primera diu: ¿Es reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència. La funció social d’aquests drets en delimitarà el contingut, d’acord amb la llei». Es tracta de l’article 33 de la Constitució espanyola (CE). La segona ens recorda que ¿Tothom ha de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis de la igualtat i progressivitat, que en cap cas tindrà un abast confscatori». En aquest cas, es tracta de l’article 31 de la CE. I la darrera és de Paul Krugman, premi Nobel d’Economia, citant la investigadora i periodista Naomi Klein ¿Des del Xile dels anys setanta en endavant, els ideòlegs de la dreta han aprofitat les crisis per impulsar un programa que res té a veure amb la resolució d’aquestes crisis i molt a imposar la seva visió d’una societat més dura, més desigual i menys democràtica». És obvi que el punt comú de les tres cites és l’anunci de desaparició de l’impost de successions. Més enllà de l’opinió que a cadascú li mereixi en termes de justícia social, la desaparició d’aquest impost -caiguda de recaptació de 400 milionsalhora que s’anuncien retallades en prestacions socials per manca de recursos. Avui, m’interessa analitzar quina és la ideologia que hi ha darrere de la desaparició de l’impost de successions.

En els darrers anys s’ha produït un retrocés ètic en la consideració del dret a la propietat privada. Fins al punt que a vegades es presenta com un dret sense límits i que no ha d’estar condicionat per la seva funció social. Aquesta podria ser una de les causes profundes i ocultes de la crisi. Al nostre país la pèrdua de referents ètics és encara més profunda i es comprova en els debats sobre les polítiques d’habitatge. Els intents polítics i socials d’equilibrar el dret a la propietat de l’habitatge amb el seu ús social són desqualifcats sense més. Ignorant deliberadament que alguns països europeus fa anys practiquen polítiques en aquesta direcció. Ara, aquesta idea de la propietat privada com un dret absolut torna a aparèixer en les justifcacions de la desaparició de l’impost de successions.

L’herència és una forma de transmissió de béns i drets entre persones. Però aquest accés a la propietat també ha de contribuir al sosteniment de les polítiques públiques. En cas contrari s’estaria produint una clara ruptura social del pacte constitucional, que inclou un mandat als poders públics perquè promoguin condicions per avançar en una distribució personal de la renda més equitativa i obliga que tots els ciutadans contribueixin al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica. No deixa de sorprendre que siguin els mateixos actors que proposen la desaparició de l’impost els que fa temps insisteixen en la necessitat de promoure la cultura de l’esforç i del mèrit com a valor i factor de promoció social. Com ha dit en alguna ocasió Jordi Alberich, del Cercle d’Economia, alguns parlen del valor de la meritocràcia mentre que les seves polítiques aposten per fórmules aristocràtiques. Ja sé que l’imaginari hegemònic a Catalunya ens té prohibit dir i fins i tot pensar que al nostre país pugui haverhi ideologies confrontades o polítiques diferenciades que no facin referència al conficte entre Catalunya i Espanya, que és l’únic conficte que el pensament dominant reconeix com a tal.

Però les dades són molt tossudes i les polítiques fiscals solen ser un bon indicador de quina és la concepció ideològica dels seus impulsors. Encara que uns ho neguen i uns altres de manera ingènua i suïcida ho ignorin, la política fscal és una bona brúixola de l’orientació social dels governs i permet analitzar a favor de quins sectors socials es governa. Paul Krugman en la seva cita no es referia explícitament a Catalunya, però la supressió de l’impost de successions és un exemple perfecte del que ell ens descriu. La crisi està sent aproftada com una oportunitat per imposar determinades visions ideològiques de la societat. Disculpin, però també a Catalunya.

Joan Coscubiela Conesa
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en Público (20.03.2011)

Civil | , , , , , , , Permalink

Parejas estables en el nuevo libro II del Código Civil de Cataluña

El Libro II del Código civil catalán contiene una nueva regulación sobre las parejas estables que viene a sustituir a la anterior Ley de Uniones Estables de Pareja de 1998. La nueva regulación destina un número menor de preceptos a esta forma de convivencia. Como novedades de la nueva normativa podemos destacar que, a diferencia de la Ley de 1998, actualmente el legislador catalán da un tratamiento único a las parejas estables, ya sean estas homosexuales o heterosexuales. Este tratamiento unitario de las parejas estables viene fundamentado por la posibilidad  admitida en nuestro país desde el año 2005 de que las uniones homosexuales puedan acceder al matrimonio. Por tanto, no tiene sentido ya, dar un tratamiento legal diferente a las uniones homosexuales  como hacía el legislador catalán de 1998. Otra novedad, es la consideración de la unión no matrimonial como familia al ubicarse los preceptos que la regulan en el Título relativo a la misma.

Con la nueva regulación tienen la consideración de pareja estable aquellas uniones heterosexuales y homosexuales que acrediten una convivencia durante dos años, o que tengan descendencia en común durante su convivencia o que formalicen su unión en escritura pública. Así mismo, no podrán constituir una pareja estable: los menores de edad no emancipados; los parientes en línea recta y los colaterales 2º grado; las personas casadas y no separadas de hecho y las personas que convivan en pareja con una tercera persona (es decir los que estén unidos en pareja estable anterior).

En cuanto al régimen aplicable durante la convivencia el legislador catalán ha optado por dejar este extremo a la voluntad de los miembros de la pareja, de tal modo que dicha convivencia se regirá por los pactos que ellos mismos otorguen. Existen, no obstante, algunas excepciones como la relativa  a la disposición de la vivienda habitual que se regirá por lo establecido para el matrimonio.

Regula, sin embargo, el legislador catalán de manera más detallada los efectos de la extinción de la pareja estable reconociendo al conviviente perjudicado derecho a una prestación alimentaria y compensación económica  por razón de trabajo para la casa.

 A la vista de la nueva regulación, da la impresión de que el legislador catalán ha evidenciado una voluntad de separar la unión matrimonial de la no matrimonial dejando a la voluntad de las partes, en esta última, extremos como las relaciones económicas entre convivientes (no contiene una referencia a los gastos comunes) y respecto de terceros (no contiene una referencia a la responsabilidad).

Lola Bardají Gálvez
Profesora de Derecho civil
Facultad de Derecho ESADE (URL)

Civil | , , , , , , Permalink

¿Divorcios a la americana en nuestro país?

La nueva normativa catalana en materia de persona y familia, en vigor desde el primero de enero de este año, introduce una regulación bastante completa de los denominados “pactos prematrimoniales”, esto es, aquellos acuerdos en los que los miembros de la pareja convienen las pautas a seguir en caso de ruptura de la convivencia. Cierto es que el reconocimiento de este tipo de pactos en nuestro ordenamiento no constituye propiamente una novedad: esta posibilidad ya estaba contemplada en el anterior Código de Familia. Lo que sí es novedoso es que ahora la ley no se limita a hacer una mención genérica a su admisibilidad sino que se ha establecido un modelo legal de pactos prenupciales, que se inspira claramente en el Derecho estadounidense. Se han determinado cuáles son los requisitos personales, formales y temporales, y también se han establecido los límites básicos que deben respetar este tipo de pactos so pena de su invalidez. Evidentemente, como toda norma, y más aún si es nueva y novedosa, se suscitan dudas sobre su alcance e interpretación, pero quizá las mayores incertidumbres las encontramos en torno a los pactos de carácter personal. Así, ¿es exigible el pacto por el que se autoriza al esposo o a la esposa a decidir unilateralmente que su madre viva, y además de forma indefinida, en el domicilio conyugal? ¿Cabe pactar de modo vinculante la periodicidad de las relaciones sexuales? ¿Cabe pactar la exclusión del divorcio? ¿O cuando menos, la restricción de la posibilidad de solicitarse a la concurrencia de determinadas causas? ¿Es posible convenir el pago de una indemnización a cargo de quién solicite el divorcio por el hecho de haberlo solicitado? ¿O por haber sido infiel? ¿Cabe pactar no tener hijos?
En mi opinión, y en la de gran parte de los juristas que se han ocupado de estos temas, la mayoría de estas preguntas merecen una respuesta negativa. Sin embargo, para algunos de ellos, las últimas cuestiones podrían ser respondidas de forma positiva. Es evidente que estamos ante una materia extraordinariamente sensible, por los intereses que están en juego, y que, por ello, merece una profunda reflexión por parte de todos.

Núria Ginés Castellet
Profesora de Derecho Civil
Facultad de Derecho de ESADE (URL)

Civil | , , , , Permalink