Archivo del Febrero, 2012

Las nuevas medidas del Gobierno para atajar la endémica morosidad de las Administraciones Públicas, y no de todas

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 48, de 25 de febrero de 2012, el RD 4/2012 por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Según se recoge en la exposición de motivos, se tratará de un mecanismo de pago ágil que permita la cancelación de deudas con proveedores. Las condiciones del mismo se determinarán “de forma inmediata” mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Podrán acogerse a este mecanismo los proveedores que tengan obligaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes. Estas obligaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: ser vencidas, líquidas y exigibles; anteriores a 1 de enero de 2012 y deberán derivarse de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con los artículos 3 a 6 del RD 4/2012, las entidades locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 15 de marzo, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago. En ellas deberá constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. Los contratistas podrán consultar su inclusión en estos listados y si no figuran en los mismos podrán solicitar un certificado individual que la Administración no se podrá negar a emitir.
Por otro lado, según el artículo 7, las entidades locales deberán aprobar un plan de ajuste antes del 31 de marzo de 2012. Este plan deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su análisis y valoración.
De acuerdo con el artículo 8 del RD 4/2102, el mecanismo de financiación que se apruebe por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos deberá desarrollarse durante el año 2012 y en el mismo se podrán establecer criterios para prioridad de pago como:
• Descuento ofertado sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago.
• Que se trate de una obligación pendiente de pago cuya exigibilidad se haya instado ante los Tribunales de Justicia antes del 1 de enero de 2012.
• La antigüedad de la obligación pendiente de pago.

Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán hacerlo efectivo mediante su presentación en las entidades de crédito. El abono de la cantidad adeudada al contratista supondrá la extinción de la deuda contraída por la entidad local por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios
El RD 4/2012 entró en vigor el 26 de febrero de 2012.
Asimismo, en la sesión del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, que aprobó el RD 4/2012, también se acordó remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley Orgánica para posibilitar el otorgamiento del aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las Administraciones públicas.

Alfonso Arroyo
Abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE

Uncategorized | Permalink

L’impacte dels deu anys de la Xina a l’OMC

La Xina va entrar a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) el 2001. L’impacte ha estat enorme. Va provocar una reestructuració del sistema global de negocis que ha afectat països, empreses, professionals i ciutadans. Deu anys després és la segona economia mundial, el primer exportador i el segon importador de mercaderies. I el segon receptor de les inversions estrangeres directes, després dels EUA. També és el cinquè país inversor a l’exterior, i supera el Japó i la Gran Bretanya. L’entrada a l’OMC va beneficiar la Xina i la resta del món, però de diferent manera. Ha impulsat les economies dels països en vies de desenvolupament. La Xina va incrementar la seva quota comercial i inversora a l'Asia, l'Amèrica Llatina i l’Àfrica. Però a costa dels EUA, la UE i altres països desenvolupats com el Japó. El balanç global d’aquest període presenta clarobscurs.

Els EUA i la UE van somiar conquerir el vast mercat xinès, reequilibrar les balances comercials i crear ocupació a Occident. Avui. Pequín gaudeix d’un gran superàvit comercial i segueix penetrant en tots mercats exteriors. I és el gran creditor dels EUA I la UE. És veritat que la Xina juga amb les regles del comerç internacional, mantenint una baixa cotització del iuan o subvencionant directament o indirectament les seves grans empreses públiques. Però Occident també ha fracassat a causa d’una pèssima gestió del seu model capitalista. Mentre la Xina produïa béns, Occident va afavorir l’especulació financera. Tot i els recels mutus, les inversions estrangeres a la Xina no cessen.

Un gegant massa amoïnat
Però la Xina es mostra doblement inquieta. D’una banda, persisteix la crisi econòmica. El 2011 les seves exportacions ala UE van babear més d’un 12%, sobretot des de l’octubre. Per afrontar aquest problema, Pequín intensifica els nexes amb els països emergents. De l’altra, la demanda interna xinesa no acaba d’arrencar. I aguaita el fantasma de la bombolla immobiliària. La construcció representa el 14% del PIB. El 2011, els preus van començar a caure mentre encara es construeixen habitatges. Segons Credit Suisse, la Xina té un estoc per satisfer la demanda per a vint anys. Arriba un any 2012 ple d’interrogants. Però la Xina seguirà creixent més d’un 8%.

Jaume Giné Daví
Professor de la Facultat de Dret d’Esade

Uncategorized | Permalink