Archivo del Junio, 2011

Els ninots del Tribunal Constitucional

El ninotaire Toni Batllori, en la millor tradició democràtica de la sàtira política, radiografiava recentment (La Vanguardia, 14/6/2011) la crisi del Tribunal Constitucional. La seva tira gràfica reproduïa el diàleg entre dos ordenances del TC: “Què busquen? L’autoritat moral per interpretar la Constitució. No sabia que l’estiguessin buscant. Bé, no és que s’hi escarrassin gaire”. Efectivament, el lúcid dibuixant toca de ple el moll de l’os: la pèrdua de la confiança social en l’alt tribunal, com a mínim per una part significativa del poble català. Aquesta, però, ni és una situació nova ni ens hauria d’haver agafat desprevinguts. El dret romà ja distingia entre auctoritas i potestas, és a dir entre “qui sap” (reconeixement) i qui pot” (poder). Aquest matís tan clàssic i al mateix temps tan vigent és del tot aplicable al TC. L’episodi de l’intent de dimissió fallida de tres dels seus magistrats constata una realitat que ja fa anys que ens té desolats: el més alt intèrpret constitucional i alhora àrbitre entre territoris i poders polítics actua i es pronuncia sense l’auctoritas mínima exigible. És a dir, les seves sentències, més enllà de comptar amb la força de la cosa jutjada, no gaudeixen de l’atribut essencial de la justícia. Els tribunals constitucionals precisament perquè no parteixen d’una legitimitat democràtica directa (esdevenen una excepció en la mesura que no són escollits per la ciutadania i en canvi sí que poden esmenar les iniciatives dels poders legislatiu i executiu) han d’observar un comportament impecable en l’exercici de la seva funció. I això ens remet a l’auctoritas, que se sustenta en gran part sobre l’exigència d’una imatge d’imparcialitat i neutralitat. I aquestes qualitats requereixen necessàriament  d’una observança estricte de les formes, el procediment i les normes que regeixen la institució. Luhmann sostenia que tant en l’amor com en el dret “les bagatel·les compten”, i el Tribunal Constitucional fa molt de temps que ha perdut el sentit de les formes imprescindibles perquè hom li reconegui una posició de respecte i autoritat moral. Les sentències sobre l’Estatut i Bildu, deixant de banda el seu contingut, per haver estat respectades i no merament acatades haurien d’haver estat emeses per una tribunal amb auctoritas. I en el cas de Catalunya, la situació encara és veu més agreujada per les conclusions que es desprenen de la seqüència dels fets esdevinguts en els darrers temps. M’explicaré: aquests dies hem observat com tres dels seus magistrats han intentat dimitir, com a mínim formalment, al·legant un exercici de dignitat i una situació gairebé de “segrest” institucional. Que potser aquests motius no es produïen ja quan el TC no aconseguia dictar una sentència en temps i forma sobre l’Estatut? Per què no van intentar dimitir amb caràcter previ a la STC 31/2010? (recordem els mandats expirats; la recusació de Pérez Tremps; els retard de quasi quatre anys; les filtracions sobre les disputes en relació al concepte de la nació catalana; les imatges dels magistrats a la Maestranza, etc…) Ha estat més decisiu el cas basc (sentència Bildu) per precipitar la crisi política del TC que el via crucis català? Hem arribat en una via morta. Ja no n’hi ha prou amb nomenar nous membres al TC, ni tan sols resulta suficient la seva reforma. Cal que sigui reconstituït en el sentit més constituent del terme, és a dir s’ha de renovar la voluntat originària sobre la naturalesa de la seva posició en el sistema i, per descomptat, sobre la seva composició. Amb menys que això, difícilment l’auctoritas li serà restituïda. No hem d’oblidar que aquest ha estat el Tribunal que malgrat la seva malmesa autoritat moral ha gosat desactivar els fonaments bàsics de la doctrina constitucional de l’Estat de les autonomies. La manera com s’ha d’abordar aquesta refundació ja és una altra qüestió que mereixeria una reflexió més extensa que afecta també i molt seriosament l’hegemonia dels dos gran partits polítics de l’Estat. En tot cas, i escoltant el cant de sirenes d’algunes propostes en el sentit de transformar els mandats dels magistrats del TC en càrrecs vitalicis (S. Sáenz de Santamaría, portaveu del PP al Congrés, 3/06/2011; i Francesc de Carreras, 16/06/2011), una única advertència: aquest canvi de model, sense altres reformes estructurals, pot esdevenir encara més desfavorable per a l’autogovern català que l’actual. Un parany dissimulat sota l’aparença desitjable dels principis d’independència i imparcialitat. Estiguem atents.

 Àlex Bas i Vilafranca

Professor de dret de la UAB i del Mastèr d’investigació jurídica i doctorat d’ESADE

Post publicat al butlletí 259 del Centre d’estudis Jordi Pujol

Constitucional | , Permalink

El arbitraje institucional interadministrativo

La Ley 11/2011 de 20 de mayo, complementada por la Ley Orgánica 5/2011 de la misma fecha, modifica la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje e incorpora como novedad la regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Esta novedad no supone introducir el arbitraje en la resolución de conflictos entre la Administración y terceros, no es, por tanto, un desarrollo de lo previsto con carácter general en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992.

El llamado “arbitraje institucional” tiene un contenido más modesto y hace referencia al modo de resolver posibles conflictos internos dentro de la Administración General del Estado. Con este fin se crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Resolución de Controversias Administrativas, a la que se atribuye la competencia para resolver, de acuerdo con los principios de la técnica arbitral, por tanto de forma vinculante y sin ulterior recurso, los conflictos que puedan surgir entre los diversos entes que configuran la Administración General del Estado (conflictos entre la Administración General y los organismos públicos del título III de la LOFAGE, entidades gestoras de servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades de derecho público reguladas por su legislación específica; también entre sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal con su Ministerio de tutela, Dirección General del Patrimonio o los organismos o entidades públicas en las que ostenten la totalidad del capital social o dotación).

Barcelona, a 26 de junio de 2011

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE

Administrativo | Permalink

El nuevo marco del juego estatal

Mediante la Ley 13/2011 de 27 de mayo se establece un nuevo marco legal para las actividades de explotación y gestión de los juegos de ámbito estatal (loterías del Estado, ONCE, juegos a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos en los que los medios presenciales tienen carácter accesorio). Se reconocen las competencias autonómicas en este mismo ámbito material y la capacidad de las Comunidades Autónomas para colaborar en el ejercicio de las competencias estatales.

Del conjunto del texto legal merece destacarse que se mantiene la intervención administrativa mediante técnicas de control previo (la Directiva 123/2006 excluyó al juego de su ámbito de aplicación), presencia pública justificada por razones de orden público (blanqueo de dinero, fraude, criminalidad). En segundo lugar destaca la creación de la Comisión Nacional del Juego como órgano regulador independiente, con competencias para autorizar, supervisar y controlar las entidades que explotan y gestionan los juegos de competencia estatal.

Barcelona, 26 de junio de 2011

Alfonso Arroyo

Abogado y Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE

Administrativo | Permalink

Escaso y caro

EL crecimiento económico en los últimos años, con los resultados que son innecesarios de recordar, se ha basado en el endeudamiento y no en el saber hacer. Tanto a nivel individual como estatal. Nos endeudábamos sin juicio ni limitación con la esperanza de que la rentabilidad de la inversión superara el coste de la financiación. Y así funcionó, no sólo en España sino en buena parte del entorno internacional, desde Estados Unidos a Japón, pasando por el Reino Unido y Europa, como territorios fundamentales donde ello tuvo lugar.

A partir de ahora, por el contrario, el crecimiento económico no se basará en el endeudamiento sino en la productividad. O, en otros términos, pero de manera más preocupante para el que lo quiera entender, que el crecimiento económico no conllevará el crecimiento en el empleo. La frase no es mía, sino de alguien venido a menos en las últimas semanas, como es el Sr. Dominique Strauss Khan. Y siendo de él, a él se le ha de reconocer.

Pero, volviendo a l financiación, se achaca a los bancos la responsabilidad de la falta de crédito a l pequeña y mediana empresa que impide el retorno al crecimiento en la actualidad. Que sea así no lo vamos a discutir, pero a lo que deberíamos acostumbrarnos es que no sólo es, sino que probablemente no vaya a dejarlo de ser. El Instituto Nacional de Estadística nos lo acaba de recordar al señalar esa dificultad.

El dinero será igual que el oro, o que el petróleo. Escaso y caro. Ya lo verán.

J. I. SANZ
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en “ABC” (29.05.11)

 
Derecho y sociedad | , , , , Permalink

Indignats per ajustos injustos

Ara que ja hem entrat en el quart any de la Gran Recessió continua sense existir un diagnòstic compartit del que ha passat. Encara molta gent parla de les causes internacionals de la crisi, confonent els detonadors, que sí que tenen orígens externs, amb les causes, que en bona part són pròpies. No disposar d’un diagnòstic compartit dificulta les respostes consensuades i una situació com la nostra requereix molts acords i concertació de polítiques.

El més greu és que està passant el que denuncia la periodista Naomi Klein. En situacions de crisi alguns poders aprofiten per imposar reformes que no tenen res a veure amb la solució dels problemes i molt amb els seus interessos o amb la seva concepció ideològica de com ha de ser la societat. Això és el que està passant al nostre país. No es vol acceptar que la intensitat i profunditat de la crisi té un origen clar: l’acumulació durant la dècada màgica de quatre bombolles, la del crèdit, la immobiliària, la demogràfica i la de l’ocupació.

La bombolla del crèdit, que va créixer a ritmes anuals acumulatius del 20% fins arribar a prop del 300% del PIB. La facilitat per obtenir crèdit està en l’origen de la bombolla immobiliària perquè va provocar que els habitatges i el sòl es convertissin en productes financers refugis d’elevada rendibilitat per al diner de tot el món i de tots colors -net, brut, negre i tacat de sang-. Així es van arribar a construir 600.000 habitatges l’any, que no tenen res a veure amb la demanda d’ habitatges per noves famílies, sinó amb la utilització del sòl i l’habitatge per l’especulació.

Una economia en creixement -encara que sigui amb peus de fang necessitava mà d’obra. I com que no en teníem de pròpia, vàrem cridar immigració de cinc continents. El resultat va ser un creixement espectacular de noves famílies, fins a 600.000 a Espanya i prop de 100.000 a Catalunya. Els impactes que això té a curt termini en l’organització de la societat són espectaculars.

I en darrer lloc, la bombolla de l’ocupació. Mentre que l’any 1995 teníem 12 milions de persones ocupades, gairebé les mateixes que 30 anys abans, a mitjan 2006 s’havia crescut fins als 20 milions. Un creixement tan espectacular com feble en els seus fonaments.
Fins i tot després d’haver destruït quasi 2.400.000 llocs de treball, prop del 55% en la construcció, encara estem en una població ocupada de 18 milions de persones. Quan ara es mira enrere algunes veus pretenen dissoldre les responsabilitats dient que tots vàrem actuar irresponsablement. I no és cert, ni tothom es va endeutar, ni tothom ho va fer en les mateixes condicions, ni tothom té la seva responsabilitat. Algunes empreses es varen endeutar per ampliar la seva expansió internacional sobre bases sòlides. Altres, en canvi, ho feren per comprar empreses o concessions d’altres països en sectors que ara han entrat en crisi. I altres, senzillament, per comprar sòl o actius immobiliaris convençuts que la seva revaloració els permetria obtenir ràpids beneficis. I ara es troben que només tenen actius tòxics i molts deutes.

Alguns particulars varen comprar habitatges perquè no es varen saber resistir al gregarisme del diner fàcil, però moltes altres famílies es varen hipotecar perquè era l’única manera d’accedir a un habitatge. Sense oblidar el comportament de les entitats financeres, principals agitadores d’aquest endeutament embogit. Però aquesta lectura de repartir les culpes és tot menys innocent, perquè ara toca repartir els costos dels ajustos. Perquè la digestió serà lenta i pesada i no és fàcil desendeutar-se.

La ciutadania pot acceptar que encara que no tothom té les mateixes responsabilitats, els ajustos afectin a tothom. Però el que és més difícil que s’accepti és que els ajustos siguin tan injustos com s’apunta. És molt difícil que persones amb salaris per sota de 1.000 euros acceptin voluntàriament ajustar-los, quan s’assabenten que els inversors dels mercats de capitals es resisteixen a reduir les expectatives dels seus guanys, quan les entitats financeres es neguen a acceptar quitances en els seus crèdits i ho fan tot per convertir deute privat en deute públic que acabarem pagant entre tots. O quan veuen que una veritable nomenclatura econòmica continua cobrant salaris i bons milionaris que responen als resultats a curt termini. Quan veuen que aquests bons són més elevats quant més valor aconsegueixen pels seus accionistes i que això, en moltes ocasions, vol dir ajustos dràstics de les plantilles.

Quan veuen com a Catalunya el mateix dia que es planteja una reducció dels recursos per despeses socials s’acorda la pràctica desaparició de l’impost de successions que ja només afecta el 6% de la població. O quan comproven que l’increment dels beneficis fruit d’aquestes pràctiques és utilitzat en els mercats financers per obtenir elevades rendibilitats en prestar-los als estats en risc de fallida per comportaments dels quals ells són responsables. I sobretot quan comproven que no sols el repartiment de l’ajust és injust, sinó que les reformes que s’imposen generen més desigualtat social.

Joan Coscubiela Conesa
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en “L’Econòmic” (04.06.2011)

Uncategorized | , , , , , Permalink

Una reflexión tras la muerte de Bin Laden

El lunes 2 de mayo de 2011, tropas de Estados Unidos mataron a Bin Laden en Pakistán. Alguno ha calificado lo ocurrido como asesinato. Otros deseaban que se le juzgara. Desde un ángulo jurídico, en caso de haber sido así, la primera pregunta sería: ¿dónde se le juzga?  No sólo los tribunales de Estados Unidos tendrían jurisdicción por los atentados del 11 de septiembre de 2011 y el anterior ataque a las Torres Gemelas. Kenya y Tanzania también podrían reclamarle por los ataques a las embajadas de Estados Unidos en su territorio. Hasta la Libia de Gadafi pediría juzgarle por haber matado a dos alemanes en 1994. Alguno podría pensar que para eso está el Tribunal Penal Internacional. Pero no se puede utilizar retroactivamente y siempre es supletorio a las jurisdicciones estatales. Además, no hay ningún orden o jerarquía que otorgue jurisdicción a unos antes que a otros.

Incluso si lo hubieran juzgado, ¿qué derecho se debería aplicar?  Más aún, ¿se le podría condenar a muerte?  El Derecho internacional no prohíbe la pena de muerte. Aunque muchos Estados la han eliminado de su catálogo de penas, los tribunales internacionales actuales no la aplican y hay ONG muy activas que defienden su ilicitud, la pena de muerte es una pena lícita.

El Tribunal Internacional de Justicia nunca ha condenado la pena de muerte, y los tres casos en que se ha juzgado a Estados Unidos por tener a extranjeros en el corredor de la muerte sin antes comunicar la detención a su consulado -de Paraguay, Alemania o México, según fuera el caso Breard (1998), de los hermanos Lagrand (2001) o de los más de 50 mexicanos encabezados por Avena (2004)-, ha dejado claro que “al proceder de esa manera, la Corte observa que las cuestiones que se le han planteado no se refieren al derecho de los Estados federales de los Estados Unidos a recurrir a aplicar la pena de muerte cuando se cometen los delitos más atroces”.

Dado que al final no se le ha juzgado, no se le ha podido ejecutar en cumplimiento de una sentencia que le condenara a muerte. No ha sido condenado por el crimen contra la humanidad que es el terrorismo, que él ha instigado a gran escala. Por ello, su muerte debe analizarse desde otro ángulo. El del derecho de guerra. Que es el que lleva desde los atentados de 2001 a esta operación militar en suelo de un Estado supuestamente aliado.

El 12 de septiembre del 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abría la puerta a que los Estados usaran la fuerza en legítima defensa en la Resolución 1.368, en la que también pide que todos los Estados colaboren para poner a disposición judicial a los autores, inspiradores o patrocinadores de aquel atentado. En el marco de la legítima defensa, el uso de la fuerza en esta operación ha sido muy limitado y preciso -comparado con un bombardeo con misiles, que era la alternativa-.

¿Se podía disparar contra Bin Laden? No se puede disparar contra los civiles. La imagen más popular de Bin Laden con una parka mimetizada y un kalashnikov, además de un turbante en la cabeza, aparenta un uniforme propio de un combatiente. Es decir, que no es un civil. Claro que si la operación era de madrugada, quizá estuviera durmiendo sin llevar el uniforme y fuera abatido en pijama. En última instancia, dado que la operación era el resultado de años de búsqueda, siendo el criminal más buscado de la Tierra, cabría entender que habría estado de necesidad. En aquella circunstancia no había otra opción.

 

Jordi Sellarés Serrá
Profesor de la Facultad de Derecho de Esade (URL)

Artículo publicado en “Cinco Dias” (06.06.2011)

Derecho y sociedad | , , , , , , Permalink

¿Causa de enajenación?

 
Casi todos los modelos contemporáneos de justicia criminal tratan de adecuar la entidad del castigo y la duración de la condena al grado de conciencia y de voluntad transgresora que muestra el acusado en el momento de cometer los hechos por los que debe ser enjuiciado.

Precisamente por este motivo, nuestro Código Penal establece un catálogo de circunstancias atenuantes y agravantes que sirven para individualizar la duración de la pena, de forma tal que se pueda castigar con más severidad a los sujetos que reinciden o que muestran un especial desprecio hacia las normas de convivencia y, a su vez, permita tratar de una forma más benevolente a las personas que, en el momento de cometer los hechos, no eran enteramente capaces de comprender la ilicitud de sus actos al hallarse privados, total o parcialmente, de una plena conciencia y consiguiente libertad de actuación.

Esta circunstancia, que distingue y honra nuestro modelo de enjuiciamiento criminal, convierte la labor de nuestros jueces y tribunales en una disciplina especialmente permeable a la realidad social y a la particular de cada individuo. Obliga a valorar de forma cabal las circunstancias psíquicas que pudieron influir en la conducta de la persona justiciable en el momento de cometer los hechos de los que es acusada.

El pasado día 16 de diciembre, Pere, un obrero de la construcción de 57 años sin ningún tipo de antecedente penal, interrumpió el desayuno de un constructor y de su hijo, a la sazón sus empleadores, para vaciar el cargador de su escopeta de caza sobre ellos. Posteriormente, se dirigió a una entidad bancaria que se hallaba cerca y repitió los hechos: causó la muerte al director y a una empleada de la oficina.

Según manifestó reiteradamente durante la reconstrucción de los hechos y en sucesivas ocasiones ante el juez de instrucción, en el momento de cometer los hechos se sentía profundamente angustiado y acuciado por una deuda que creía saldada y por la situación de crisis económica, de la que en cierto modo culpaba a sus cuatro víctimas. Unas horas después del crimen, el ministro de Justicia reclamaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía que no se relacionase el asesinato con la grave crisis económica que estamos atravesando.

En un contexto cultural y social como el nuestro, en el que la productividad, la eficacia, la riqueza y el bienestar material parecen haber desplazado otros valores humanos de carácter inmaterial y universal, ocupando un lugar preeminente en la escala de valores colectiva, resulta necesario preguntarse si la frustración de las expectativas vitales depositadas en la satisfacción de estos objetivos materiales podría ser la causa de un cuadro de enajenación mental completa o incompleta.

Si esto es así, es decir, si como parece debemos admitir que la ruina, el paro o la acumulación de deudas y la consiguiente frustración de las expectativas vitales derivadas de una situación de crisis coyuntural pueden mutilar la autoestima, el amor propio y la consideración social de una persona, llegando a afectar y a mermar sensiblemente su cordura, además de obligarnos a atenuarle la pena que en su caso le pudiera corresponder, deberemos admitir que individual y colectivamente tenemos un problema.

 

       Marc Molins Raich
       Professor de Derecho penal y procesal penal 
       Facultad de Derecho de ESADE

      Artículo publicado en “La Vanguardia” (29.05.2011)

Derecho y sociedad, Penal | , , , Permalink

Exceptio firmat regulam

La crisi de l’Estat liberal i de la idea d’un ordre social previ perfecte van encarregar-se de desacreditar les denominades teories absolutes de la pena, les quals trobaven el seu sentit en el retribucionisme, ja fos entès com a imperatiu categòric kantià o com a part inexorable d’un procés dialèctic. No fou fins el sorgiment de les teories relatives que s’atorgà prevalença a l’element teleològic, identificat amb l’objecte d’evitar la comissió de nous delictes. Els excessos de la “coacció psicològica” identificable amb el plantejament base de la prevenció general van donar pas a la irrupció de la prevenció especial en tant que teoria centrada en l’actuació directa sobre el reu, albirat com a subjecte malalt vers el qual s’havien d’aplicar polítiques correccionals. A l’efecte de pal•liar la llacuna que, pròpia de la utopia penal educadora, suposava haver d’excloure de la societat el delinqüent que resultava incurable, apareixen les solucions mixtes en el marc de la teoria de la pena. La major part de la doctrina i del Dret Positiu s’ha vist impregnada per aquest sistema eclèctic. La qüestió és, fins a quin punt aconsegueix aquest sincretisme reeixir en la consecució dels objectius socials que inspiren els fonaments del Dret Penal?

Vam aterrar a Astúries a les 8:55h del matí. Plovia. Conjugar un grup d’estudiants de la Facultat de Dret amb un d’Educació i Treball Social va resultar una bona idea, atès que el fet de poder posar en comú les nostres perspectives disciplinàries va determinar que poguéssim assimilar allò que anàvem a veure des d’un prisma més omnicomprensiu.

La Unitat Terapèutica Educativa (UTE), dins el Centre Penitenciari de Villabona és avui una realitat consolidada. Nascuda d’un projecte encetat l’any 1992 a l’antiga presó d’Oviedo per l’educador Faustino García Zapico i la treballadora social Begoña Longoria González, representa un model alternatiu a la dinàmica penitenciària tradicional, doncs s’orienta a l’eliminació de la subcultura carcerària que fa de les presons europees autèntiques escoles de delinqüència. Als quatre mòduls que composen la UTE hi treballa un equip multidisciplinar integrat per 79 professionals, essencialment personal de vigilància i psicòlegs, que s’ocupa de procurar a prop de 500 interns un espai lliure de drogues i violència capaç de superar l’històric antagonisme en les relacions amb els funcionaris i d’aconseguir un tractament individualitzat dirigit a la reinserció social. Els resultats parlen per sí sols. El mètode terapèutic implementat en aquest centre ha esdevingut model arreu rere haver aconseguit una notable minva en l’índex de reincidència dels expresidiaris, sobre tot en l’àmbit de les toxicomanies, passant de l’habitual 40-60% a un 9% aproximadament (Segons dades aportades per l’educador Faustino García Zapico, publicades a la pàgina web de l’Institut d’Investigació de Drogodependències de l’Universitat Miguel Hernández, a 5 de febrer de 2007).

Llegir en un manual les diverses teories de la pena o els fonaments de la política penitenciària actual dista molt de l’experiència que representa poder comprovar en persona com una trentena de presoners i després un grup de funcionaris et relata de viva veu la seva percepció. Ens explicaven que, mitjançant la tècnica de la confrontació directa en els moments de discrepàncies, havien assolit extirpar en la seva pràctica totalitat la clàssica conflictivitat penitenciària derivada de les delacions. Vam sortir de l’aula, en definitiva, per escoltar a interns de diferent perfil criminal que estan protagonitzant activament processos de canvi en els quals, segons ens van dir, se sentien per primer cop tractats “com a persones, i no com a números”.

El fet és que vàrem poder comprovar com la UTE representava tota una excepció, en atenció a la seva filosofia, a la cultura carcerària pròpia de la realitat hegemònica als centres penitenciaris de l’Estat espanyol. Ara bé, atesa la reflexió inicial envers el sentit doctrinal de l’aplicació de la pena, no convindria plantejar-nos per quina raó no constitueix aquest model, considerat ‘alternatiu’ per insòlit, la regla general i no una excepció a la mateixa?

Derecho y sociedad, Penal | Permalink

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: aspectos relacionados con la contratación pública

El pasado 2 de junio de 2011 se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta Ley contiene varias referencias -directas e indirectas- a aspectos relacionados con la contratación pública.

En el Preámbulo de la Ley, y remitiéndose al Título I de la Ley, se establece que la Estrategia Española de Innovación deberá contemplar también la necesidad de impulsar la contratación pública destinada a fortalecer la demanda de productos innovadores.

Asimismo, en el Título III de la Ley, dedicado a regular el fomento y la cooperación como elementos para el impulso de la investigación científica y técnica, se prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitan la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación, de creación o financiación de centros, de financiación de proyectos singulares, de formación del personal, de divulgación, y de uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales. Como dispone el apartado 3 del artículo 34 de la Ley de referencia, “el objeto de estos convenios no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público”.

En el capítulo II del Título III se recoge, en cuanto a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad investigadora, que los contratos de sociedad, de colaboración para la valorización y transferencia de resultados, y de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica, estarán sujetos al derecho privado (artículo 36). Ello significa que este tipo de contratos se podrán adjudicar de forma directa. No obstante, en cuanto a los contratos de servicios de investigación y de asistencia técnica con entidades públicas y privadas, cuando el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

Por otro lado, en el Capítulo I del Título IV, se señala que se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras con el fin de alinear la oferta tecnológica privada y la demanda pública, a través de actuaciones en cooperación con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, de acuerdo con lo señalado por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. En este sentido, los Departamentos Ministeriales competentes aprobarán y harán público un plan que detalle su política de compra innovadora y precomercial. Todo ello como eje prioritario del Plan Estatal de Innovación (art. 44).

Destaca también la adición de un último párrafo al artículo 82 de la Ley 6/2001, que establece que las Universidades Públicas tendrán la consideración de Organismo Público de Investigación, a los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la LCSP.

No obstante, la modificación más importante, desde el punto de vista de la contratación pública, es la operada mediante la Disposición final quinta de la nueva Ley, que modifica el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este nuevo apartado prevé que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la LCSP para el contrato menor, el beneficiario deba solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

La presente Ley entrará en vigor, con carácter general, a los seis meses de su publicación, esto es, el 2 de diciembre de 2011.

Barcelona, 17 de junio de 2011

Alfonso Arroyo
Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE y Abogado

Administrativo | , , , Permalink

II Jornada sobre los procedimientos tributarios, Sevilla 26 de mayo 2011.

El pasado 26 de mayo tuve ocasión de acudir a la II Jornada organizada en Sevilla por el Instituto de Estudios de Cajasol sobre los procedimientos tributarios, que en esta ocasión tenía el título de “aspectos más controvertidos en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional”.
Contó con unos ponentes de lujo que expusieron con maestría las novedades mas significativas de nuestra jurisprudencia sobre materias de gran interés, y no evitaron el “cuerpo a cuerpo” en el posterior coloquio. Además en la posterior comida organizada en las propias instalaciones del Instituto pudimos unos cuantos, entre bromas, veras y algún que otro chascarrillo, profundizar sobre algún tema de candente actualidad en la aplicación de los tributos.
Por orden de intervención, la primera ponente fue de Doña Mercedes Pedraz, Presidente de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (que conoce fundamentalmente sobre temas de IVA), que nos ilustró sobre la prueba en los procedimientos tributarios. Muy interesante fue su posterior intervención en el debate cuando expuso su criterio respecto de aquellos expedientes inspectores de IVA que dictan una liquidación anual cuando el tributo regula solo liquidaciones trimestrales o, en su caso mensuales, pero en ningún caso anuales.
La segunda ponencia fue a cargo de Don Joaquín Huelin, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Versó sobre el tiempo de las actuaciones inspectoras y había generado grandes expectativas tras la reciente Sentencia del TS de 24 de Enero de 2011, Sala 3ª, de la que Don Joaquín fue ponente y en la que se resume con maestría la línea jurisprudencial de la Sala.
Después tomó la palabra Don Rafael Fernández Montalvo, también Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y presidente de Sección. Trató el tema de la prescripción en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y aunque en algunos temas se solapó con la anterior intervención, resumió de forma nítida esta cuestión tan controvertida.

Finalmente Don Ángel Aguallo, algo afónico pero muy divertido, actuando casi de anfitrión -dado su origen sevillano- expuso milimétricamente el complicado tema de las notificaciones tributarias, resumiendo una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo y apoyándose en muchas ocasiones en sentencias del Tribunal Constitucional que tan bien conoce. No vano pasó varios años en el Tribunal Constitucional.
Con independencia de los temas tratados y del mayor o menor acierto de los ponentes, debo subrayar lo enriquecedor que es este tipo de contacto. Los Magistrados pueden tomar el pulso a una realidad empresarial que puede resultar alejada de su devenir diario y a un punto de vista distinto representado por los abogados y asesores que asistieron al evento. A nosotros nos permite no solo aprender de los máximos intérpretes de las normas tributarias sino también ver, in situ, como razonan, exponen y casi deliberan los magistrados.

Actualidad jurídica, Fiscal, Uncategorized | , Permalink